Literātu apvienība "Omnibuss"

Baltijas vācu literātu loks 1951. gadā izveidojas pēc Udo fon Freitāga-Lēringhofa (ps. Spectator Septimus, Freytag-Löringhoff, 1892-1984) iniciatīvas, viņš rada un vada apkārtrakstu Omnibus-Rundbrief-Korrespondenz savā toreizējā dzīves vietā Lībekā, kā arī pāris gadus vēlāk nodibina Omnibusa izdevniecību (Omnibus-Verlag) Lineburgā (1953). Izdevniecība publicē turpinājumizdevumu "Unica" (1952-1970, 18 nr., 200 eks.) galvenokārt ar "Omnibusa" autoru literāriem sacerējumiem, kā arī trīs burtnīcas ar muzikālijām (Musik-Album, Schriftenreihe des Omnibus, 1960/61). Laika gaitā žurnālam "Omnibuss" iznāk arī daži papildnumuri.

Kopumā no 1951. gada 15. februāra līdz 1976. gada 1. janvārim nāk klajā 234 žurnāla "Omnibuss" numuri. Tā sakārtošana, satura veidošana un izplatīšana balstīta pašiniciatīvā. Par žurnāla autoru var kļūt jebkurš, "kam ir ko teikt citiem par dažādiem jautājumiem, izņemot pornogrāfiju, politiku un klaji bezgaumīgas lietas", kā to deklarē pats Udo fon Freitāgs-Lēringhofs apkārtrakstā, skaidrojot, kas ir "Omnibuss".

Žurnāla izplatīšana balstīta 3 ģeogrāfiskos lokos, t.s. "Ziemeļu aplī", "Dienvidu aplī" un "Rietumu aplī" toreizējās Rietumvācijas (izņemot Berlīni) robežās ar stingru nosacījumu pārsūtīt to tālāk, bet nenodot Austrumvācijā dzīvojošo rokās, pēc vajadzības lasītāju loku var paplašināt. Katra apļa vadītājs saņem jaunu numuru no virsvadītāja jeb diriģenta Udo fon Freitāga-Lērnighofa un to pārsūta lasīšanai nākamajam reģistrētajam lasītājam. Vienās mājās žurnāls drīkst atrasties ne ilgāk kā piecas dienas. Žurnāls šādi veic ceļojumu no mājas uz māju, mēneša laikā atgriežoties pie apļa vadītāja. Apļa vadītājs izlasīto eksemplāru nosūta atpakaļ virsvadītājam, pēc tam žurnāls nonāk arhīvā.

Manuskriptus iesniedz apļu vadītājiem trīs eksemplāros mašīnrakstā, apļu vadītāji tos pārsūta virsvadītājam jauna numura veidošanai. Mašīnraksta manuskripti tiek kārtoti trīs ātršuvēja mapēs atbilstoši iesūtītā saturam un nodoti apļu vadītājiem pārsūtīšanai lasītājiem.

Žurnāla saturs balstīts līdzstrādnieku interesēs, piemēram, sākuma gados ļoti aktīvs ir t.s. "šaha stūrītis", kuru vada šaha mīļotajs Bodo fon Dēns (Bodo von Dehn). Jo lielāka lasītāju un rakstītāju interese, jo plašāka konkrētā žurnāla nodaļa. Visiem numuriem ir sava dzejas un prozas nodaļa, žurnālā ir arī raksti par filozofijas, pedagoģijas, reliģijas un medicīnas jautājumiem, memuāri, ģenealoģiska satura raksti un ceļojumu apraksti, tā svars nedrīkst pārsniegt 2 kg. Pirmajos gados jauns numurs tiek kārtots katru mēnesi, vēlāk - ar pārtraukumiem vasarā un ap jauno gadu. Ikviens var būt autors, ikviens var kļūt recenzents - katram numuram ir sadaļa, kurā publicētas arī lasītāju atsauksmes par iepriekšlasītā saturu, žurnāls pieņem arī grāmatu reklāmas un recenzijas. Dažkārt rakstus papildina ilustrācijas, kartes un fotogrāfijas, netrūkst humora un ironijas, dažas publikācijas turpina polemikas. "Omnibusa" autori - Baltijas vācu literāti Marta fon Dēna-Grube (von Dehn-Grubbe), T. fon Freimanis (von Freymann), Elizabete Gerke (Goercke), I. Hubatijs-Himmelstjerna (Hubatius-Himmelstjerna), Josi fon Koskula ( von Koskull), A.F.Malcs (Maltz), H. fon Osten-Zakens (von Osten-Sacken), H. Rīge (Riege), V. fon Zasa (von Sass), G. Vitlihs (Wittlich) u.c.

Žurnāls ir vērtīga liecība par Baltijas vāciešu izjūtām, atmiņām un pārdzīvojumiem pēc piespiedu izceļošanas no Baltijas 1939. gadā. Tajā mijas ģimeņu un personīgās pieredzes stāsti ar ieskatiem dzimtu vēsturē, ceļojuma aprakstiem utml. Baltijas telpa vācbaltiešiem ir arī latviešu un igauņu apdzīvota telpa, tādējādi žurnāls sniedz ieskatu arī igauņu un latviešu folklorā, sadzīvē un tradīcijās galvenokārt laikā līdz otrajam pasaules karam; dzejas, retāk - prozas nodaļu papildina atdzejojumi un tulkojumi no latviešu un igauņu valodas.

Žurnāla numuri glabājas Karla Širrena biedrības arhīvā Lineburgā, Baltijas vācu Ģenealoģijas biedrībā Darmštatē, kā arī Valsts un universitātes bibliotēkā Hamburgā. Diemžēl neviena no trim krātuvēm kolekcija nav pilnīga.

[Iespējams, ziņas par "Omnibusu": Jahrbuch 1954, 97 ff.. Jahrbuch 1998, 98 ff. No: https://bbld.de/0000000013006277 [6.11.21.]].