Eiženija Ārente

Viena no nedaudzajām sievietēm pārzinēm Rīgas Sociālās apgādes slēgtajās iestādēs

Eiženija Ārente bija viena no nedaudzajām sievietēm pārzinēm Rīgas Sociālās apgādes slēgtajās iestādēs. Vadījusi krievu tautības nespējnieku patversmi Sadovņikova ielā 20 gadu garumā līdz savai nāvei. Audzināta Rīgā pazīstama un ievērojama latviešu tautības pareizticīgā mācītāja Andreja Kangera ģimenē, precējusies ar pareizticīgo mācītāju Jāni Ārentu, viņa sekoja kristietības tradīcijām. E. Ārente pašaizliedzīgi pildīja darbu sociāli apdraudētāko līdzcilvēku labā.

Lai gan statistiskie dati liecina, ka starpkaru posmā Sociālās apgādes nodaļā no 567 darbiniekiem 460 jeb 81 % bija sievietes, tomēr praksē apmēram 90 % no visām šīm sievietēm bija nodarbinātas mazāk atalgotajos un speciālās zināšanas neprasošajos amatos kā apkopējas, pavāres, veļas mazgātājas utt. Procentuāli mazāku īpatsvaru no sociālajā aprūpē strādājošajām veidoja pie sociālās elites piederošās sievietes, smaga fiziskā darba strādātājas un sievietes ar specializētām zināšanām konkrētā jomā – medicīniskais personāls, piemēram, aprūpētājas, medicīniskas masas, žēlsirdīgas māsas. Ne tikai mūsdienu apziņā, bet arī vēsturiski sieviete un sociālā aprūpe ir savstarpēji saistīti jēdzieni. Vēsturiskie apstākļi, to vidū Pirmais pasaules karš, kas mainīja sociālās lomas, radīja auglīgu augsni, lai sievietes varētu iekļauties medicīnas un sociālās aprūpes, žēlsirdības darbā. Arī starptautiskajā sociālās aprūpes vēsturē labi pazīstamas ir, piemēram, modernās aprūpes un sociālās reformas autore Florence Naitingeila (Florence Nightingale, 1820–1910),  pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanas un apmācības prakses dibinātāja, itāliešu ārste Marija Montesori (Maria Montessori, 1870–1952) un daudzas citas.

Arī 19. gadsimtā lielo urbāno pilsētu, tai skaitā arī Rīgas, iedibinātās tradīcijas iesaistīja sievietes labdarības darbā. Starpkaru laikā Latvijā dzīvojošām sievietēm sociālais darbs bija kļuvis par pašsaprotamu normu. Tomēr izsisties vadīt sociālās aprūpes iestādi – bērnu, nespējnieku vai nakts patversmi – izdevās vien nedaudzām sievietēm, turklāt ievērojami retāk bija pārstāvētas minoritātes. Vadīt nespējnieku patversmi bija visai sarežģīts darbs, kas nozīmēja rūpēties par tās iemītnieku apgādi, birokrātisko saistību kārtošanu ar pašvaldību, konfliktsituāciju risināšanu utt. Par nespējniekiem šajā laikā uzskatīja vecas un/vai darba nespējīgas personas, par kurām nespēja parūpēties to radinieki.

Eiženija Ārente vadīja krievu tautības nespējnieku patversmi Sadovņikova ielā 20 aptuveni 20 gadus. 20. gadsimta 20.–30. gados turpinājās jau 19. gadsimtā aizsāktais modernās pašvaldības sociālās aprūpes princips, saskaņā ar kuru sociālās aprūpes iestāžu iemītnieki dzīvoja to tautībai atbilstošajās patversmēs. Sadovņikova patversme starpkaru posmā turpināja 19. gadsimtā izveidotā privātpersonas nabagu nama funkcijas. Patversme bija Pēterburgas I ģildes tirgotāja Firsa Mironova Sadovņikova (1792–04.08.1862.) novēlētā kapitāla auglis. Tirgotājs ziedoja naudas summu ar nosacījumu, lai tad, kad no procentiem būs radies tāds pats kapitāls kā novēlētais, uzbūvētu mūra patversmi nabagiem, skolu trūcīgajiem draudzes bērniem un baznīcu Sv. moceklim Firsam. Pēc ilgas kapitāla krāšanas un būvēšanas darbiem nespējnieku nams oficiāli tika atklāts 1876. gada 14. decembrī un kļuva par pirmo šāda veida iestādi, kas paredzēta tieši krievu tautības pareizticīgajiem rīdziniekiem.

Attēls: RVKM VRVM 32531 Firsa Mironova Sadovņikova patversme, grafika, Pēc M. V. Radau foto. A. Vegers, 19. gs. beigas.

Eiženija Ārente bija pirmā un ilgu laiku vienīgā krievu nespējnieku patversmes Sadovņikova ielā 20 pārzine kopš tās darbības sākuma zem Rīgas pašvaldības Sociālās aizgādības nodaļas. Lai gan par Eiženiju saglabājies maz ziņu, tomēr avotos atrodamā informācija spēj pastāstīt daudz interesanta ne tikai par viņu pašu, bet arī nedaudz pavērt durvis sievietes – sociālās pārzines darba vēsturē.

Eiženija jeb Jevģenija piedzimusi 1871. gada 27. novembrī Odzienā, latviešu pareizticīgā mācītāja Andreja Ivana d. Kangera (29.01.1839.–20.07.1909.) un Elizabetes (dz. Bistrevska, 19.08.1839-17.07.1908) sešu bērnu ģimenē. Eiženijas tēvs Andrejs dzimis luterticīgo latviešu Vidzemes zemnieku ģimenē, bija ļoti cienīts rīdzinieku vidū, it sevišķi vecākajā latviešu pareizticīgo Rīgas Debesbraukšanas baznīcas draudzē, kurā viņš no 1879. līdz 1909. gadam vadīja lūgšanas latviešu valodā, bija Rīgas konsistorijas biedrs. A. Kangeris izglītību ieguva Rīgas eparhiālā seminārā un Rīgas garīgajā seminārā. A. Kangeris vadīja pareizticīgās garīgās literatūras tulkošanu krievu un igauņu valodā, mācīja bērnus, ka arī palīdzēja bāreņiem un trūcīgajiem bērniem, nodarbojās ar labdarību. 1904. gadā apbalvots ar Sv. Vladimira ordeni. Uz Rīgu pārcēlies 1869. gadā, pirms tam vadīja Sausenskas baznīcu un Erlaskas draudzi A. Kangeris miris ģimenes vasarnīcā Mellužos, Aleksandra ielā 20 (vasarnīcu vēlāk mantojusi meita Eiženija) un apglabāts Pareizticīgo Pokrovas baznīcas Pokrova kapos līdzās mazotnē mirušajām meitām Verai un Olgai un 22 gadu vecumā mirušajam dēlam Aleksandram.

Attēlā:  Eiženijas Ārentes tēvs, mācītājs Andrejs Kangers. No: https://www.russkije.lv/ru/pub/read/pokrovskoe-cemetry/svjaschenniki-11.html

Attēlā: Eiženijas Ārentes ģimenes kapavieta Pokrova kapos. No: https://www.russkije.lv/ru/pub/read/pokrovskoe-cemetry/svjaschenniki-11.html

Eiženija Ārente pabeidza Rīgas Lomonosova sieviešu ģimnāziju. Ir zināms, ka viņa bija precējusies ar pareizticīgo priesteri Jāni (Ivanu) Pētera d. Ārentu (?–29.08.1911.). J. Ārents mācījās Pēterburgas garīgajā akadēmijā, no 1897. līdz 1911. gadam bija priesteris Tukumā. No 1903. līdz 1911. gadam bija laikraksta “Pareizticīgais Latvijas Vēstnesis” (līdz 1906. gadam ar nosaukumu “Rīgas Garīgais Vēstnesis”) redaktors. Laulībā piedzima četras meitas – Olga (dz. 1902. gada 3. maijā), Marija (dz. 1903. gada 18. decembrī), Ludmila (dz. 1909. gada 30. decembrī) un Eiženija (Jevgenija) jaunākā (dz. 1911. gada 28. decembrī). Ar vairākiem traģiskiem zaudējumiem iezīmējas 1909.–1911. gads Eiženijas Ārentes dzīvē: 1909. gadā viņa zaudēja tēvu, pēc gada – māti, bet 1911. gada 29. augustā kļuva par atraitni, mūžībā aizejot vīram Jānim Ārentam.

Eiženijas Ārentes pirmā darbavieta bija pārzines palīdzes amats Petrogradas ēdienu mājā 1918. gadā. Kā daudzi citi Latvijas iedzīvotāji, Eiženija kara laikā devās bēgļu gaitās uz Krieviju, savukārt Latvijā atgriezās 1918. gada martā. Faktiski kopš nespējnieku patversmes Sadovņikova ielā 20 darbības sākuma Rīgas pašvaldības pārvaldībā 1919. gada 1. septembrī Eiženija Ārente sāka strādāt par šīs patversmes pārzini. Teju 20 darba gadus visa viņas dzīve saistīta vienīgi ar patversmi. 1939. gadā viņu atbrīvoja no dienesta, jo viņa bija sasniegusi t. s. “maksimālo vecumu” – 67 gadus. Piecus mēnešus vēlāk, 1939. gada 15. augustā Eiženija mira Krimuldā.

Attēlā: LNA_KFFDA_F1_10_16765 Skats uz bijušo Firsa Sadovņikova nespējnieku patversmes ēku (celta 1873.–1876.g., arhitekts Johans Daniels Felsko) Rīgā. 20.–30. gados šajā ēkā atradās nespējnieku patversme un 1. krievu pamatskola. Tagad ēka atrodas Firsa Sadovņikova ielā 20. Fotogrāfs Johansons Roberts, 1935. gads.

Eiženija Ārente dzīvoja patversmes darbinieku dzīvoklī, kas gadsimta sākumā bija ierasta parādība. Pēc vīra nāves 1911. gadā Eiženija Ārente ar bērniem dzīvoja kopā ar brāli – advokātu Jāni (Ivanu) Kangeri (1871–25.01.1936.) – gan Pēterburgā, gan vēlāk Latvijā. Jānis Kangeris dzīvoja Padomju Krievijā, un Latvijā atgriezās 1924. gadā. Eiženija Ārente 1925. gadā lūgusi atļauju ļaut brālim apmesties pie viņas patversmes darbinieku dzīvoklī; šis lūgums atbalstīts.

Jānis Kangeris beidza Rīgas Aleksandra ģimnāziju ar sudraba medaļu un bija atbrīvots no skolas naudas, absolvējis Maskavas Universitāti. Kopš 1924. gada strādāja Rīgas apgabaltiesas I civilnodaļā kā apgabaltiesas loceklis, arī goda loceklis, bija Latvijas tiesnešu biedrības biedrs. Miris 1936. gada 25. janvārī, apglabāts Rīgā, Pokrova kapos, kur bija dzimtas atdusas vieta un kur vēlāk apglabāta arī Eiženija Ārente. Kādā piemiņas nekrologā par Jāni Kangeri teikts, ka viņš bijis “īsts pareizticīgo baznīcas bērns un savā dzīvē ar lielu godu un lielu pieticību darījis evaņģēliskās patiesības”. Pēc laikabiedru ziņām var noprast, ka Kangeru ģimene ar īpašu rūpību kopusi krievu pareizticīgo tradīcijas, Jānis un Eiženija ļoti mīlēja savu darbu un abiem rūpēja līdzcilvēku liktenis. Eiženijai ar brāli bija tuvas attiecības, un pēc bērnu pieaugšanas un brāļa nāves, atbrīvota no darba pienākumiem patversmē, viņa jutusies viena un nespēja gūt savai dzīvei piepildījumu.

Arhīva avotos ir atrodamas ziņas par E. Ārentes darbu un tā apstākļiem. Patversmes darbības sākumposmā līdz 1924. gadam kopā ar viņu patversmē strādāja tikai četri (!) algoti darbinieki, kam bija jāaprūpē apmēram 150 nespējnieki. Tradicionāli sociālās aprūpes iestādēs bija noteikts, ka tie aprūpējamie, kuri varēja palīdzēt ar viegliem darbiem, sakārtoja telpas, palīdzēja virtuvē utt. E. Ārente iesaistījās jaunās sociālās aprūpes darbā karā sagrautajā Rīgā, lūdza palielināt algotu darbinieku skaitu (vēlāk, kā tas bija noteikts visām Rīgas sociālās aprūpes slēgtajām iestādēm, patversmei bija arī ārsts), palielināt budžetu, piešķirt finansējumu remontdarbiem. Kopumā slēgtā sociālā aprūpe (patversmes) prasīja daudz darbinieku kapacitātes un pašvaldības finansiālos līdzekļus. Starp visām nozarēm sociālā aprūpe Rīgas pašvaldībā ieņēma trešo vietu pēc tās izdevumu apmēra.

Eiženijas Ārentes paraksts un nespējnieku patversmes Sadovņikova ielā 20 zīmogs. Avots: LVVA 2881-1-333

Neskatoties uz savu pašaizliedzīgo darbu, E. Ārente saskārās arī ar patversmes iemītnieku sūdzībām. To nebija daudz, un kopumā jāsecina, ka vēl nav izdevies atrast nevienu patversmes pārzini pētāmajā laikā, par kuru netiktu rakstītas sūdzības – gan pamatotas, gan nepamatotas. Kopumā par E. Ārenti ir atrodamas trīs vērā ņemamas sūdzības.

Ir saglabājusies 1928. gadā krievu valodā rakstīta sūdzība Sociālās apgādes nodaļai par ēdiena kvalitāti patversmē. Sūdzībā minēts, ka no pilsētas tiek saņemts daudz kvalitatīva ēdiena, tomēr ne visi nespējnieki to saņemot, maz piešķirts gaļas ēdienu, vērojami ēdiena zudumi un sabojāšanās. Sūdzībā arī norādīts, ka visi vecie ļaudis baidās pārzinei par esošo situāciju aizrādīt. Atbildot uz šo sūdzību, par ēdienu un tā kvalitāti aptaujāja vairākus darbiniekus – veļas mazgātāju, saimniecības darbu veicēju, pavāri un pašu pārzini Eiženiju Ārenti. Veļas mazgātāja, kura ēdienu saņēma no kopēja katla, atzīmēja, ka ēdiens esot labs. Patversmes pārzine esošo situāciju komentēja kodolīgi: “Iestādes nemiers katram Sociālās apgādes nodaļas darbiniekam zināms, jo tam ir vecu, slimu nespējnieku vispārējo nopūtu raksturs. Ka būtu ka izceltos vispārējs nemiers man uzticētā iestādē – nav manījusi, izņemot vienu otru personu, kuras vēlāk ieradušas no Krievijas, vēlēšanām un pretenzijām. Par ēdienu nav iemesla sūdzēties, ja te tiek runāts par produktiem, tad varu piezīmēt, ka nespējnieki ir vēlējušies, lai tiek izdalīti produkti vairāk sausā veidā, specijas, taukus, siļķes utt. (...)” (saglabāta oriģinālrakstība, aut.). Secināms, ka E. Ārentei jau bija pieredze ar nepatiesu apsūdzību saņemšanu. Tā kā Sociālās apgādes nodaļa bieži monitorēja sociālās aprūpes iestāžu higiēnisko normu, ka arī ēdiena kvalitāti, gadījumā, ja sūdzība būtu bijusi patiesa, šis fakts parādītos arī kontrolieru novērojumos.

Cita sūdzība, rakstīta 1929. gadā krievu valodā, aplūko jautājumu par patversmē izmitināto kontingentu; kā norāda sūdzības iesniedzējs, patversmes kopējā palātā “atrodas viszemākās reputācijas sievietes – prostitūtes, zagles, kuras staigā pa pilsētu un lūdz naudu un atpakaļceļā šo naudu nodzer” (saglabāta oriģinālrakstība, aut.), turklāt atnākot uzmācas “nabaga nedzērājām vecenītēm”. Sūdzībā bija minēts, ka patversmes pārzine šai situācijai nepievērš uzmanību, jo dažas no šīm sievietēm strādā patversmē. Tāpat sūdzībā minēts, ka patversmes ārsts Levinsons nenododot zāļu receptes aptiekā, tādēļ nespējniekiem jālūdz palīdzība no ārpuses, lai nopirktu nepieciešamās zāles. Šo informāciju varot apstiprināt vēl trīs nespējnieki.

Zinot vispārējo situāciju sociālajā aprūpē, patversmes uzņēma ļoti dažādus aprūpējamos. Lai gan t. s. “marginālie elementi” pārsvarā netika pieņemti, izsekot katram aprūpējamajam bija ārkārtīgi grūti. Ir saglabājušās liecības, ka arī Eiženija Ārente lūgusi Sociālās aprūpes nodaļai dažas personas no patversmes izslēgt, tomēr, neraugoties uz šo konkrēto personu nepienācīgo uzvedību, šis lūgums noraidīts un patversmei bija jāturpina par tām rūpēties. Patversmes pārzine arī lūgusi palielināt izdevumus medicīnas zālēm. Iespējams, dažas no sūdzībā minētajām personām bija gados jaunākas un spēcīgākas, tāpēc patversmes pārzine lika tām strādāt patversmes labā.

Trešā sūdzība, kas, atšķirībā no abām pārējām rakstīta latviešu valodā, vēsta par kāda nespējnieka pieprasījumu ārstēties Baldones sanatorijā, taču Sociālās apgādes nodaļa šo lūgumu neakceptēja.

1939. gada 1. martā par nespējnieku patversmes Sadovņikova ielā pārzini iecēla Veru Vanagu. Ir zināms, ka vēl 1943. gadā V. Vanaga turpināja pildīt nespējnieku patversmes pārzines amata pienākumus.

Eiženija Ārente, audzināta latviešu pareizticīgo tradīcijās, nespēja iedomāties savu dzīvi bez rūpēšanās par līdzcilvēkiem. Viņas dzīvesstāsts ir daļa no lielās un neizzinātās sociālās aprūpes vēstures, daļa no Latvijā dzīvojošo krievu vēstures un daļa no latviešu pareizticīgo vēstures.

Attēlā: Eiženijas Ārentes pases fotogrāfija: Avots: LVVA 2996-1-15395


Aprakstu sagatavoja Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes doktorante, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja vēsturniece, Mg. hist. Anastasija Smirnova 2022. gada 3. janvārī. 

Aicinām apskatīt Eiženijas Ārentes šķirkli womage.lv

Avoti un literatūra:

 • LNA LVVA 2881-2-51.
 • LVVA 2881-1-332 LVVA
 • 2881-1-333 LVVA 2996-1-15395
 • Tobien Alexander. Das Armenwesen der Stadt Riga. Eine Historisch-Statistische Studie. Riga, 1895., 219. s.
 • Lielmane, Beāte. Rīgas pilsētas sociālās palīdzības iestādes Maskavas priekšpilsētā 20. gadsimta sākumā. Latvijas Universitātes žurnāls “Vēsture”, 2017/4. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 79.–95. lpp.
 • Adresu grāmata (1943)
 • Rīgas pilsētas statistiskā gada grāmata, [1920–1938]. Rīga: Rīgas pilsētas valdes izdevums, [1922–1939].
 • Pašvaldības Darbinieks, Nr. 11., 01.11.1938., 906., 908. lpp.
 • Предигер, Б. И. Книжные люди: Евреи в системе образования Российской империи в XIX-начале XX века. Москва, 2018.
 • Сегодня, На погребеніи И. А. Кангера. 1936.01.29., № 29., стр. 5.
 • https://www.russkije.lv/ru/journalism/read/rgrg/rgrg_spisok_01.html
 • https://www.russkije.lv/ru/pub/read/pokrovskoe-cemetry/svjaschenniki-11.html
 • Рижские епархиальные ведомости. 1909, № 16, стр. 491–495.