Akadēmiskā organizācija "Ramave"

2 bildes

No 1929. līdz 1940. gadam Latvijā pastāvēja Latvijas Universitātes filoloģijas un filozofijas studentu biedrība ar 70 biedriem un savu apgādu. Kopš 20. gadsimta 50. gadiem latviešu trimdā ārpus Latvijas (biedru skaits tuvojies 200) pastāvēja organizācija "Ramave". Tā rīkoja priekšlasījumus, izdeva rakstu krājumus, veicināja filoloģijas un citu jomu studentu un studijas pabeigušo ražīgu pētniecisku un sabiedrisku darbību.

"Ramave kā aktīva latviešu filologu un filozofu un akadēmiski izglītotu literātu organizācija par visu augstāk stādījusi radošu darbu humānitāro zinātņu un mākslas laukos, reizē raugot sekmēt tuvas draudzības izveidošanos locekļu starpā − sekojot savai devīzei "Draudzība, centieni, darbs!"" – tā "Jaunajā Gaitā" Nr. 123, 1979. gadā rakstījis Kārlis Zvejnieks.