Karla Širrena biedrība

Karla Širrena biedrība ir Baltijas vācu organizācija, kas atbalsta un uztur Baltijas vācu kultūras un vēstures izpēti, kā arī glabā Baltijas vācu kopienas arhīvu. Biedrība ir nosaukta vācbaltiešu vēsturnieka un publicista Karla Kristiāna Širrena (Carl Christian Schirren, 1862-1910) vārdā, tā ir dibināta 1932. gadā Ķīlē kā zinātniska biedrība, 1951. gadā biedrība pārcēlās uz Lineburgu. Tās uzturēšanai 1994. gadā tika nodibināts Karla Širrena fonds (Carl-Schirren-Stiftung e.V.).

Biedrības izdotais Baltijas vācu turpinājumizdevums Jahrbuch des baltischen Deutschtums ("Vācbaltiešu gadagrāmata"), sākotnēji - kalendārs jeb gadagrāmata, iznāk kopš 1927. gada: 1927., 1932-1934 un pēc Otrā pasaules kara kopš 1953. gada kā ikgadējs zinātnisku rakstu krājums, kas veltīts Baltijas vācu kopienas kultūrai un vēsturei. Izdevējs - Karla Širrena biedrība un Vācbaltiešu kopība (Carl-Schirren-Gesellschaft e.V. im Auftr. der Deutsch-Baltischen Landsmannschaf ).

Biedrības oficiālā mājaslapa: https://www.db-kulturwerk.de/carl-schirren-gesells... Tā atrodas Lineburgas (Vācija) vecpilsētā (Am Berge 35, Lüneburg 21335).

1 saistītas personas