"Daugavas Vanagu Mēnešraksts"

"Daugavas Vanagu Mēnešraksts": mēnešraksts Latvijas brīvībai un labākais nākotnei. Daugavas Vanagu organizācijas Centrālās valdes izdevums.

Sāka iznākt 1951. gada februārī, Augustdorfā, Vācijā, apmēram 550 eksemplāru skaitā. Ar 1952. gada 14. numurā izdevums ir iespiestā formātā.

No 1.-31. numuram iznāca kā ikmēneša izdevums, kopš 1953. gada 32. numura kā pārmenešu izdevums.

Mēnešraksta atbildīgie redaktori bijuši Vilis Hāzners (1951-1957), pēc tam Paulsi Strante. Redakcijā strādājuši: Brunis Rubess, Auseklis Zaļinskis, Jānis Sudrabiņš, Vilis Skultāns, Ojārs Jēgens, Juris Soikans un citi. 

DVM publicistiskie mērķi izpaudušies šādos virzienos: 1) paust Daugavas Vanagu (DV) organizācijas idejas un būt par sakaru tiltu organizācijas biedru vidū; 2) latviešu nacionālo karavīru tradīciju turpināšanā un kauju laukos iegūtās brālības un sadraudzības uzturēšanās; 3) cīņas idejau pausānās Latvijas brīvības atgūšanai un komunisma sagraušanai.

1 saistītas personas