Lejasciema ministrijas skola

"Par pirmās skolas dibināšanas laiku ir uzskatāms 1689.gads. Tam apliecinājums ir Ernsta Glika ziņojums par skolu atvēršanu Vidzemē. Par šo vēsturisko faktu atgādina piemiņas akmens, kas atrodas pie Lejasciema vidusskolas un ir atklāts 1989.gadā sakarā ar skolas 300 gadiem. Nākamās ziņas par skolas esamību Lejasciemā ir no 1727.gada, kad te bijusi mācību iestāde, un tajā strādājis skolotājs Pauls Roze. Ēka, kurā notikušas mācības, nodegusi, un jaunas skolas būve sākusies 1733.gadā.

19.gadsimtā tagadējā Lejasciema pagasta teritorijā atradās vairākas skolas. Tās bija - Kalnaskola, Grabažskola, Pirtsmuižas pareizticīgo skola, Dūres skola, Mālmuižas skola, Lejasciema draudzes skola. Ir pastāvējušas arī privātskolas. Sākotnēji tās atradušās muižās – Lejasmuižā un Amšu pusmuižā – un kalpojušas vācu tautības bērnu apmācībai.

Privātskolu attīstību 20. gadsimta sākumā sekmēja Lejasciema kā apdzīvotās vietas izaugsme un nepieciešamība apmierināt vajadzības pēc izglītības lielākam skaitam bērnu. 1913./1914.m.g. darbu sāka ministrijas skola, kas mācīties gribētājus piesaistīja ar to, ka nebija jāmaksā skolas nauda. 1919.gadā, padomju varas laikā, šī skola pārdēvēta par darba skolu. 1920.gadā tika atvērta Lejasmiesta vidusskola, kas pastāvēja 5 gadus un tika slēgta līdzekļu un piemērotu telpu trūkuma dēļ. Vidusskolas absolventu vidū bija rakstniece Anna Sakse. Paralēli vidusskolai Lejasciemā darbojās II pakāpes pamatskola. Strādāja arī I pakāpes pamatskola, kas 1928.gadā, kad Lejasmiestam piešķīra pilsētas tiesības, tika pārdēvēta par Lejasciema pamatskolu.

Pēc II Pasaules kara Lejasciemā pamatskola turpināja savu darbību, bet vēlāk pārtapa par 7-gadīgo skolu. 50-tajos gados arī laukos sāka atvērt vidusskolas, un 1950./51.m.g. Lejasciema septiņgadīgā skola sāka veidoties par vidusskolu – tika atvērta 8.klase. 1954. gada pavasarī Lejasciema vidusskolā notika pirmais izlaidums, atestātu saņēma pirmie 19 absolventi. 1956./57.m.g. Lejasciema vidusskolas skolēnu skaits sasniedza 270, skolā strādāja 20 skolotāji un 10 tehniskie darbinieki. Skolas kabinetu un klašu telpas pēc lieluma vairs neatbilda skolēnu skaitam, un arvien aktuālāka izvirzījās jaunas skolas ēkas nepieciešamība. 1958.gada janvārī tika uzsākta jaunās skolas ēkas celtniecība. Tās darbos iesaistījās skolas audzēkņi un pedagogi. Jaunais skolas nams tika atklāts 1960.gada 18.janvārī." (http://lejasciems.lv/?menu=113&sub=155)

1 saistītas personas