Talsi State Secondary School

Talsu Valsts ģimnāzija dibināta pēc Talsu izpildkomitejas ārpusskolas izglītības apakšnodaļas vadītāja, nākotnē - Liepājas teātra aktiera - Ģirta Bumbiera (1894-2013) iniciatīvas 1919. gadā kā Talsu pilsētas meiteņu un zēnu vidusskola bijušajā Firksu vasaras muižas ēkā. Sākotnēji tā bija reālskolas tipa skola ar astoņām klasēm, pastāvēšanas sākumā - ar sešām klasēm. Līdz 1923. gadam atradās Talsos, Kārļa Mīlenbaha ielā 30. Iepriekš ēkā atradās 1907. gadā dibinātā tirdzniecības skola.Pirmais skolas direktors J. Vīklands, "priekšzīmīgs un smalkjūtīgs audzinātājs un skolas vadītājs, kas (..) ar lielu paidagoģisku taktu prot uz ceļa uzvest arī neveiksmīgākos skolēnus." Mācīšanās - daļēji latviski un krieviski, mācību grāmatas - krievu valodā, ļoti trūkst latviešu mācībgrāmatu. Skolas direktori pēc J. Vīklanda - K. Igne, A. Ezeriņš (līdz 1921), A. Dreimanis. Skolotāji: A. Liepiņš, V. Grikmanis, O. Ekmanis, A. Ezeriņš, E. Kristapsone, V. Adamovičs, F. Cirķelis, T. Dzintarkalns, F. Glīnbergs, F. Šmite. 1920./1921. mācību gadā to pārveidoja par četrklasīgo Valsts Talsu vidusskolu ar sagatavošanas klasēm, resp. pamatskolu.1933. gadā skola kļuva par Talsu Valsts ģimnāziju.Vairāk informācijas: http://www.tvg.edu.lv/lv/par-skolu/vesture/ ; D. Alsberga, Z. Kalmanis. Talsu namu stāsti. Talsi: Aleksandra Pelēča lasītava, 2017, 94.-95.lpp.; Z. Kundziņš. Talsu apriņķa skolu vēsture. No: Talsu novads. Enciklopēdisks rakstu krājums. I sēj. Talsi: Talsu un Tukuma studentu biedrības izdevums, 1935, 462.-462. lpp.

Related persons