Latvju mākslas aģentūra

1922: Latvju mākslas
aģentūru nodibina Latvijas rakstnieku un žurnālistu arodbiedrība, Latviešu
aktieru un Latvijas teātra biedrība. Tā savā ziņā bija autortiesību īstenošanas
un aizsardzības organizācija. Pirmais valdes priekšsēdētājs – Hermanis Kaupiņš,
viņa biedrs – Alfrēds Amtmanis Briedītis, sekretārs – Ādolfs Erss, viņa biedrs –
V. Krūklis, kasieris – Rodrigo Kalniņš, viņa biedrs – Pāvils Gruzna.
Aģentūras mērķi: 1) latviešu
teātra, rakstniecības un mūzikas un šo mākslu nozaru darbinieku interešu
aizsardzība; 2) latviešu mākslas uzplaukšanas veicināšana un reizē gādāt, lai
publiku neizmanto dažādi uzņēmēji, kas pēdējā laikā laiž pār Latviju veselus
mākslinieku iebraucēju plūdus; 3) lugu autoru izrāžu honorāra tiesību
aizstāvēšana, ja autoru honorāru iekasēšana uzdota aģentūrai; 4) Rīgas izrāžu
un izrīkojumu centrālās biļešu kases organizēšana; 5) sakaru dibināšana un
uzturēšana ar ārzemēm; koncertu un priekšlasījumu organizēšana uz laukiem.
1926: aģentūra ziņo, ka autoru
honorāru pārstāvniecību aģentūrai nodevuši 132 rakstnieki un 26 komponisti. (Latvis, 1926, 23. septembris, Nr. 1488.)
1939: 15. augustā aģentūra
beidza pastāvēt, tās funkcijas uzņēmās Rakstu un mākslas kamera.
Aģentūra noteica arī nomaksājamo honorāru lielumu, kas laika gaitā
mainījās. Piemēram, 1926. gadā honorāru lielums sekojošs: 1) par izrādēm līdz 1923.
gada 1. janvārim oriģināllugām: 1 un 2 cēlieni — 4 Ls; 3 un vairāk cēlienu — 10
Ls; tulkojumiem: 1 un 2 cēlieni — 3 Ls un vairāk cēlienu — 6 Ls. 2) Par izrādēm
no 1923. gada 1. janvāra: oriģināldarbiem: 1 un 2 cēlienu — 6 Ls; 3 un vairāk
cēlienu — 12 Ls; tulkojumiem: 1 un 2 cēlieni — 4 Ls; 3 un vairāk cēlienu — 10 Ls.
Par nokavētiem (mēneša laikā nesamaksātiem) honorāriem pieskaitāmi 10 % soda
naudas. (Ārpusskolas Izglītība, 1926,
Nr. 2. (http://www.periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa|issue:107521|article:DIVL248|query:Latv%20M%C4%81kslas%20A%C4%A3ent%C5%ABras%20)
Latvju mākslas aģentūras adrese laika gaitā mainījās, tā atradusies Ņevas (R. Blaumaņa) ielā 30/32, Elizabetes ielā 16, Merķeļa ielā 17, dz. 4, Vaļņu ielā 41, Dzirnavu ielā 36, Meierovica bulvārī 16.