Studenšu korporācija "Gundega"

1923. gada 29. novembrī 24. Latvijas Universitātes studentes, savas iekšējās pārliecības un prasības aicinātas, nodibina Rīgā otro studenšu korporāciju "Gundega".Kaut arī dzīvodamas latviskā vidē un saimē, šīs jaunās studentes apzinājās, ka ne vienmēr studijas, personīgā un sabiedriskā dzīve spēj dot piepildījumu. Radās vēlēšanās kopīgiem spēkiem uzlikt latviešu akadēmiskās sievietes devumu kā savu zīmogu jaundibinātās valsts veidošanā, parādīt savu ietekmi un uzskatus sabiedrībai un radīt jaunu dimensiju latviešu studentes aktivitāšu lokā.
Uz šādiem pamatiem radās korporācija "Gundega" un izvēlētas zaļi-zili-sudraba krāsas. Šis triju krāsu sakopojums izteica jauno studenšu idejisko pārliecību. Pirmā, zaļā krāsa reprezentē fizisko, taustāmo dalu — dzīvību. Nav skaistāka simbola dzīvības krāšņajam plaukumam kā tēvzemes zaļš šalcošs mežs, dīgstoši lauki, plaukstošs zars. Otra, zilā krāsa ir garīga, idejiskā dala — zilās tāles, kas aptver iecerētos mērķus un ideālus, vēlēšanos tiem tuvoties un tos sasniegt. Trešā krāsa — sudrabs — ir dzīves realitāte, darbs un tā nepieciešamība, jo tas dod cilvēka dzīvei jēgu un saturu. Korporācijas "Gundega" dzīves veidošanā un izkopšanā savu morālo un idejisko atbalstu sniedza goda filistri, Latvijas neatkarības laika izcilas personas: prof. Dr. theol. Kārlis Kundziņš, prof. Dr. phil. Milda Bite-Paļēvica, prof. Dr. phil. Juris Plāķis, prof. Dr. phil. Arnolds Spekke un sabiedriska darbiniece Elvīra Purgaļa kundze.Kā devīzes "Gundega dibinātājas izvēlējās: Dailei, tautietei — estētisms, daiļuma izjūta, kas ir sievietes neatvietojama un neatņemama daļa, saistīta ar nacionālo pašapziņu. / No: Universitas, Nr. 32, 1973.